Метролошка лабораторија
Метролошка лабораторија је  од Миинистарства одбране овлашћена за преглед мерне опреме у области одбране. Основни задатак метролошке лабораторије је метролошко обезбеђење ВЗ “Мома Станојловић”, односно обезбеђење метролошке следњивости, потребне тачности и поузданости мерења у процесу производње и ремонта,  како у међуфазној, тако и у завршној контроли производа.

Део слободних капацитета лабораторије користи се за преглед мерне опреме корисника из система одбране.

Лабораторија је опремљена са 46 секундарних војних еталона и другом специфичном мерном опремом неопходном за еталонирање радних еталона и мерила. Лабораторија располаже искусним кадром оспособљеним да испуни захтеве корисника и примени савремене стандарде и методе еталонирања.

Поред еталонирања у просторијама лабораторије, на захтев корисника, врши се еталонирање и на терену.

Усавршавање и сарадња са сродним метролошким лабораторијама стални је задатак.

Документа за обезбеђење система квалитета су рађена према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008
 
Метролошка лабораторија оспособљена је и врши преглед следеће мерне опреме: сигнал генератори, анализатори, бројачи, Осцилоскопи, РЛЦ мерачи, калибратори, мерачи нивоа, мерачи снаге, сензори снаге и термопретварачи, извори напајања, генератори шума, мерачи шума, мерачи модулације и изобличења, ослабљивачи, појачавачи, тест-сет уређаји, мултиметри, волтметри, амперметри, уградни и панелни инструменти, манометри, микрометри, помична мерила, паралелне граничне мерке, граничне мере дужине, мерне рачве, дубиномери, тензиометри, момент кључеви, термометри, мерне плоче, глатки и навојни контролни прстенови и чепови, мерни сатови, субитори     
Преглед мерних могућности  метролошке лабораторије  приказан је у следећој табели  
 
Редни број МЕРНА ВЕЛИЧИНА МЕРНИ ОПСЕГ
         1.  Дужина 1 mm     до  600 mm
         2.  Момент силе 1 Nm     до  1356 Nm
         3.  Фреквенција 100 mHz     до  18 GHz
         4.  Притисак 200 Pa     до  68 MPа
         5.  Температура 0 о C     до  1200 о C
         6.  Једносмерни напон 0,1 mV     до  1020 V
         7.  Једносмерна струја 1 mА     до  20 А
         8.  Наизменични напон 300 mV     до  1020 V
         9.  Наизменична струја 1 mА     до  20 А
     10.  Отпорност 1 mOHM     до  1 ТOHM
     11.  Капацитивност 1  pF     до  10 mF
     12.  Индуктивност 0,2 mH     до  2 кH        
     13.  Нелинеарно изобличење 0,001  %     до  100 %
     14.  Амплитудна модулација 0  %     до  99 %
     15.  Фреквенцијска модулација 0 Hz       до  400 кHz
     16.  Фазна модулација 0 rad        до  400 rad
     17.  Слабљење 0 dB     до  127 dB
     18.  Коефицијент стојеЋег таласа 1,04       до  10
     19.  Микроталасна снага 0,1 nW     до  25 W